§1 Postanowienia ogólne

 • Strona internetowa działający pod adresem www.ninagodlewska.pl stanowi teleinformatyczną platformę informatyczną prowadzoną przez Ninę Godlewską.
 • Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 • Szkolenia – dział, w którym klient może dokonać zakupu szkolenia oferowanego przez Ninę Godlewską zwaną dalej Sprzedawcą
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji i zakupu szkolenia oferowanego przez Ninę Godlewską
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas przesłania planu szkolenia– czas, w jakim klient otrzyma plan szkolenia ;
 • Baza klientów– baza zawierająca dane klienta uczestniczącego w szkoleniu
 • Zakładka Szkolenia – zakładka  na której przedstawione są informacje na temat szkoleń
 • Zaliczka- kwota w wysokości 20% wartości szkolenia; wpłatę należy uiścić nie później niż 7 dni roboczych na podane konto; w przypadku odstąpienia od zakupionego szkolenia zaliczka jest bezzwrotna;

 § 2. Rejestracja i logowanie

 •  Warunkiem dokonywania zakupów Szkolenia  jest dokonanie rejestracji.
 • W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.ninagodlewska.pl wybrać zakładkę Szkolenia a następnie wypełnić formularz rejestracyjny wcześniej  podając następujące dane: nazwę użytkownika oraz hasło.
 • Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji szkolenia
 • Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła.
 • Podanie danych jest konieczne do wystawienia rachunku za wpłaconą zaliczkę.

 § 3. Zakup szkolenia

 Warunkiem zakupu szkolenia jest wcześniejsze uzgodnienie terminu szkolenia z Niną Godlewską

 • Klient może dokonać zakupu szkolenia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.ninagodlewska.pl Klient wybiera Szkolenie oraz wybiera opcję Przejdź do kasy
 • W zakładce Kupuje i płacę , Klient loguje się, nadaje nazwę użytkownika oraz hasło
 • Kolejno Klient wypełnia formularz zgłoszeniowy i wybiera sposób płatności
 • Klient musi zaakceptować regulamin sklepu
 • Procedura zakupu szkolenia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku Złóż zamówienie . Dokonanie tej czynności oznacza zakup szkolenia i zawarcie umowy kupno- sprzedaż z Nina Godlewska
 • Na adres email wskazany podczas rejestracji zostaje wysłana wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia szkolenia do realizacji.
 • Po otrzymaniu linka z przyjęciem zamówienia szkolenia Sprzedawca ma 7 dni  roboczych na dostarczenie planu Szkolenia na podany przez Klienta adres e-mail
 • Za szkolenie jest wystawiony rachunek uproszczony dla firm. Osoby prywatne otrzymują paragon. 

§ 4. Ceny szkoleń

 •  Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swoich ofert na stronie www.ninagodlewska.pl za pośrednictwem Internetu.
 • Ceny na stronie  podawane są w złotych polskich brutto (bez VAT);
 • Nina Godlewska zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach szkoleń znajdujących się w ofercie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny szkolenia i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 § 5. Formy płatności

Wpłaty zaliczki można dokonać:

 • przelewem elektronicznym
 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy …………………………………..
 • W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia zakupu szkolenia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

 § 6. Realizacja zakupu szkolenia

 • Szkolenie odbędzie się w terminie dogodnym dla Klienta i Sprzedawcy
 • Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować szkolenia w wyznaczonym terminie zobowiązany jest do zwrotu zaliczki Klientowi

 § 7. Dane osobowe

 • W trakcie rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Szkolenia
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 • Dokonując rejestracji  Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych spółce, o której mowa w ust. 4. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

 § 8. Postanowienia końcowe

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
 • Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 • W przypadku zmiany Regulaminu zakup Szkolenia złożony przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od …………………………
 • Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem http://www.ninagodlewska.pl/regulamin-2.html

 

 

 

Nasi partnerzy